Pitanja korisnika i odgovori

  • Šta je potrebno za DEFISKALIZACIJU? ( non-taxation )

Defiskalizacija za PREDUZEĆA (DOO)
Potrebno:
- Odluka DIREKTORA o prestanku rada maloprodajnog objekta ili -Odluku o promeni tipa fiskalnog uredjaja zbog kupovine novog
- Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
- Zahtev za defiskalizaciju – ZDF, overen (ZDF)
- Fiskalni uredjaj
- Servisna knjižica FU

Defiskalizacija za PREDUZETNIKE
Potrebno:
- Rešenje od APR-a o zatvaranju maloprodajnog objekta
- Poslednje rešenje o fiskalizaciji kase
- Zahtev za defiskalizaciju, overen (ZDF)
- Kasa
- Servisna knjižica kase
- GPRS

  • Šta je potrebno za FISKALIZACIJU?

Prva fiskalizacija
Podrazumeva kupovinu fiskalnog uredjaja(kasa ili fiskalni printer), GPRS-a i Kartice 064, FU je fiskalizovan i samo kao takav može se predati korisniku.
Za samu fiskalizaciju potrebno je:
- Rešenje APR-a
- Potvrda o PIB-u
- Potvrda o PDV-u ili izjava ako nije u PDV-u
- Obaveštenje Poreskoj upravi o početku rada maloprodajnog objekta zavedene na arhivi Poreske uprave sedišta firme (za Preduzetnike – poreska prijava)

Preostala dokumentacija koja je potrebna:
- Popuniti zahtev za fiskalizaciju i overiti (ZZF)
- Ugovor sa Telekomom(popuniti i overiti u dva primerka,oba dostaviti servisu)
- Opšti uslovi (OU)
- Preplatnički ugovor (PU)
- Zahtev za zaključenje preplatničkog ugovora (ZPU)
- Ugovor o kupoprodaji GPRS-a (UGPR)
- Fiskalizacija traje u najmanje 5 dana od dana podnošenja zahteva (odnosno uplate avansa).

 

  • Kada se menja fiskalni modul ?

Redovna zamena fiskalnog modula se radi posle 2000 ( ovaj broj nije isti za sve tipove kasa ) dnevnih izveštaja pri čemu nas fiskalni uredjaj obaveštava kod zadnjih 50 koliko je jos ostalo dnevnih izveštaja do kraja.Kada prijavi još najmanje 20 dnevnih izvestaja treba obavestiti servis o tome radi obezbedjivanja novog fiskalnog modula.Dalja akcija se radi u dogovoru sa servisom(definisanjem dana kad će se modul menjati).
Za zamenu fiskalnog modula je potrebno:
- Poslednje rešenje o fiskalizaciji
- GPRS ( Kratko uputstvo – gprs )
- Servisna knjižica GPRS-a
- Fiskalni uredjaj(FU)
- Servisna knjižica FU
Vanredna zamena fiskalnog modula-kvar na fiskalnom modulu
Za vanrednu zamenu fiskalnog modula je potrebno isto sto i za redovnu sa dodatkom:
Dopis poreskoj upravi o prometu na fiskalnom uredjaju do trenutka kvara ( DPU )
Kopija zadnjeg uradjenog Dnevnog Izveštaja

 

  • Šta je tehnički pregled kase i kada se radi ?

Tehnički pregled kase se obavlja jednom godišnje svake godine, računajući od dana zadnje fiskalizacije.
Potrebno je doneti kasu, servisnu knjižicu i po mogućstvu i GPRS radi provere.
Tehnički pregled podrazumeva:

- Vizuelni pregled stanja kućišta

- Opšta ispravnost funkcionisanja

- Ispravnost štampanja, sadržaj i čitljivost fiskalnih dokumenata i

- Kompletnost sastavnih delova

Podešavanje vremena na FU u okviru tehničkog pregleda je besplatno

Poseban član Zakona o fiskalnim kasam koji se bavi tehničkim pregledom:
Tehnički pregled fiskalne kase
Član 30.

Obveznik je dužan da jednom godišnje obavi tehnički pregled fiskalne kase. Rok iz stava 1. ovog člana računa se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase. Tehnički pregled iz stava 1. ovog člana ovlašćeni serviser je dužan da izvrši u roku iz člana 29. stav 1. ovog zakona isti upiše u servisnu knjižicu. Tehnički pregled iz stava 1. ovog člana naročito obuhvata: stanje servisne, programske i fiskalne plombe, čišćenje štampača i proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomoću funkcija iz člana 4. tačka 8 ovog zakona. Troškove tehničkog pregleda snosi obveznik čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju.

- Šta se radi u slučaju promene adrese ili premeštanja fiskalnog uredjaja?

- Promena adrese maloprodajnog objekta ( ili trajno premeštanje FU ) u okviru istog PIB-a, vrši se tako što korisnik kase predaje obrazac ZPO svojoj poreskoj upravi, od koje će dobiti novo rešenje Na osnovu novog rešenja ili predatog ZPO ( overenog od strane poreske uprave ) serviser može izvršiti promene adrese na kasi.

- Poreskoj upravi na kojoj je registrovana firma predaje se:

- Kopija osnovnog rešenja FU

- ZPO obrazac popunjen i overen ( u dva primerka )

- Ako je u pitanju novi objekat Odluka o otvaranju objekta ( pogledati u delu –Šta je potrebno za fiskalizaciju )

- Privremena promena adrese fiskalnog uredjaja. Ova akcija se radi kod sajamskih i sličnih manifestacija,kada nam je potreban fiskalni uredjaj na odredjenoj lokaciji samo ograničeni vremenski period (par dana).Za ovu svrhu koristimo već fiskalizovane FU sa objekata gde su već u upotrebi.U tu svrhu vam je potrebno da predate Poreskoj upravi na sedištu firme ZPA obrazac ,po dobijanju novog rešenja ( ili overenog ZPA obrasca od strane PU ) servis može odraditi privremenu promenu adrese.

- Poreskoj upravi na sedištu firme predaje se:

- Kopija osnovnog rešenja FU

- ZPA obrazac popunjen i overen ( u dva primerka )

- Dokaz pravnog lica o iznajmljivanju prostora na koji se premešta uredjaj ( kopija ugovora ili slično )

- Potrebno je naglasiti da se fiskalni uredjaj po isteku navedenog perioda u ZPA obrascu automatski vraća na lokaciju sa koje je premešten bez dodatnih akcija ( osim ponovne promene zaglavlja od strane servisa )

Podesavanje vremena na fiskalnom printeru S2000-S32

Zahtev za proširenje mreže – Telekom

Zahtev za smanjenje broja linija- Telekom