Uslovi korišćenja

Opšte odredbe
1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti odnose se na podatke o ličnosti koji se nalaze i koji su korišćenjem internet stranica www.progresinf.rs prikupljeni i evidentirani od strane rukovaoca baze ličnih podataka, Društva Progres Informatika d.o.o. Beograd, sa sedištem ulici Dušana Vukasovića 40b, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija od Vas kao posetioca sajta www.progresinf.rs ili korisnika tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs.

2. Progres Informatika d.o.o. Beograd kao pružalac usluga internet stranice www.progresinf.rs i tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs je predan zaštiti Vaše privatnosti i Vaših podataka o ličnosti te se obavezuje čuvati privatnost svih svojih korisnika usluga ove internet stranice. Molimo Vas, pročitajte ove opšte uslove kako biste lakše razumeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu office@progresinf.rs.

4. Pažljivo pročitajte ove  Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti. Davanjem Vaših podataka o ličnosti putem internet stranice www.progresinf.rs i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti, kao i da pristajte na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ovim opštim uslovima.

5. Ukoliko se ne slažete s ovim opštim uslovima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internet stranicu www.progresinf.rs i/ili tiketing sistem www.podrska.progresinf.rs.

6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim  Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti primenjuju se Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.progresinf.rs.i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs.

Promene opštih uslova zaštite ličnih podataka

1. Progres Informatika d.o.o. Beograd može izmeniti ili dopuniti ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na internet stranici www.progresinf.rs i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs.Izmene i dopune Opštih uslova zaštite podataka o ličnosti stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internet stranici www.progresinf.rs i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs.
2. Kao ispitanik odgovorni ste i obavezni da pre svakog davanja Vaših podataka o ličnosti pregledate i proučite važeće opšte uslove zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na internet stranici www.progresinf.rs.
 
Podaci o ličnosti koji se obrađuju i upotreba podataka o ličnosti

1. Progres Informatika d.o.o. Beograd prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a kako je to detaljnije navedeno u nastavku.

2. Progres Informatika d.o.o. Beograd prikuplja sledeće podatke o ličnosti o ispitanicima na internet stranici www.progresinf.rs i/ili www.podrska.progresinf.rs: ime i prezime, broj mobilnog telefona, adresu, naziv orgaizacije, grad kao i email adresu.

3. Kada se uključujete u određene aktivnosti na internet stranici www.progresinf.rs i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs kao što su otvaranje korisničkog računa, ispunjavanje anketa, komentara, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, možemo Vam zatražiti davanje određenih dodatnih podataka o ličnosti. U takvom slučaju pre davanja takvih podataka o ličnosti obavezni da ste proučite ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti i pristanete na njihovu primenu u odnosu na takve podatke.

4. U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obavezne podatke za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

5. Progres Informatika d.o.o. Beograd prikuplja i koristi podatke o ličnosti kako bi Vam omogućili korišćenje svojih usluga i aktivnosti putem internet stranice www.progresinf.rs i/ili www.podrska.progresinf.rs kako bi unapredili rad i stvorili bazu podataka svojih korisnika i analizirali upotrebu internet stranice i tiketing sistema. Možemo koristiti podatke o ličnosti za rešavanje problema,  sprovođenje administrativnih zadataka i uspostavljanje kontakta s Vama.

Davanje podataka o ličnosti
1. Svi podaci o ličnosti korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i angažovanim licima koja su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i angažovana lica u društvu Progres Informatika d.o.o. Beograd (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti podataka o ličnosti.

2. Bilo kakvo davanje podataka o ličnosti trećim licima može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.
  
Zaštita podataka

1. Progres Informatika d.o.o. Beograd zaštitu podataka uzima ozbiljno i preduzelo  je razne mere opreza kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti. Korisnik podacima o ličnosti na internet stranici www.progresinf.rs i/ili www.podrska.progresinf.rs možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Korisnikova lozinka je šifrovana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikove lične identifikacione informacije se čuvaju na serveru kome mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Društvo Progres Informatika d.o.o. Beograd d.o.o šifruje određene osetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su korisnikovi podaci o ličnosti sigurni.

2. Dužni ste brinuti se o bezbednosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno menjati. Vaša lozinka ne sme biti jednostavna, mora da sadrži minimalno 8 znakova (brojke i slova). Ne sme da sadrži, lične podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova. Sistem Vam neće dozvoliti promenu lozinke ili prijavu sa istom, ukoliko ne zadovoljava bezbednosne uslove.

3. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran tako da Progres Informatika d.o.o. Beograd ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internet stranice www.progresinf.rs i/ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, korisnik ima prava koja su mu garantovana u skladu sa zakonom koji reguliše materiju zaštite podataka o ličnosti.
 
Poverljivost podataka trećih lica

1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti se odnose samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Progres Informatika d.o.o. Beograd prikuplja posetioca sajta www.progresinf.rs ili korisnika tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs.

2. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.progresinf.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka kao i načinima njihovog korišćenja i objavljivanja na njima.

3. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučujemo korisniku da pregleda izjavu o poverljivosti podataka te stranice. Progres Informatika d.o.o. Beograd nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana.
 
Ostali podaci

1. Dodatno na Vaše podatke o ličnosti Progres Informatika d.o.o. Beograd može od Vas, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja, IP adresi, državi i slično.

2. Za analizu svoje internet stranicA koristimo softver pomoću kojeg analiziramo korišćenje internet stranice te time stičemo dragocena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšanja kvaliteta naše ponude. “Cookies” se mogu, putem odgovarajućih podešavanja na browseru, i odbiti ili izbrisati. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije lica koja stoje iza tih podataka niti do prikupljanja podataka o ličnosti. Ti podaci se takođe ne povezuju s podacima o ličnosti koje je korisnik eventualno objavio.

3. Korišćenjem sajta www.progresinf.rs ili tiketing sistema www.podrska.progresinf.rs, dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja ove internet stranice i/ili korišćenje tiketing sistema.